Ali Hassanzadeh

Digital Media Director| Philosophist

MORE THEN 200 TVC
Since 2000

کارگردانی بیش از 200 پروژه مختلف تبلیغاتی در
در رسته های ملی , صنعتی و اجتماعی

از خودم خواهــم گفت ...

بنده را نام خویشتن نبود
هر چه ما را لقب دهند آنیم

دانش آموخته درحوزه های
گرافیک رایانه ای
رسانه های دیجیتال
فلسفه و کلام اسلامی

در رســانه ویــدئو

مسـتندها و بیش از 200 آگهی که از سال 1379 کار کرده ام

در رسانه عکس خواهید دید

پرتره ها از پس سالها

افراد و ستارهــای فرهنگ ایــران زمین از دریچه دوربین

در کلمه

آنچه طی سالها از این کمترین نوشته شده است