علی حسن زاده -کارگردان تیزر تبلیغاتی در مشهد

Ali Hassanzadeh

Digital Media Director| Philosophist

علی حسن زاده - تیزر تبلیغاتی در مشهد علی حسن زاده - تیزر تبلیغاتی در مشهد علی حسن زاده - نویسنده و کارگردان رسانه های دیجیتال لوگو علی حسن زاه

از خودم خواهــم گفت ...

بنده را نام خویشتن نبود
هر چه ما را لقب دهند آنیم

دانش آموخته درحوزه های
گرافیک رایانه ای
رسانه های دیجیتال
فلسفه و کلام اسلامی

در رســانه ویــدئو

مسـتندها و بیش از ۲۰۰ آگهی که از سال ۱۳۷۹ کار کرده ام

در رسانه عکس خواهید دید

پرتره ها از پس سالها

افراد و ستارهــای فرهنگ ایــران زمین از دریچه دوربین

در کلمه

آنچه طی سالها از این کمترین نوشته شده است