پرتــره ها

یــادگاری از نفَس های بزرگان

پرتره و چهره نگاری

در این قسمت پرتره و چهره نگاری ها از نگاه دوربین بنده را که

ازاوایل دهه  هشتاد خورشیدی جمع آوری کرده ام ملاحظه می فرمایید