ایران درویشی علی حسن زاده

ایران درویشی است که آرام می گردد| برای هوشنگ هوشنگ ابتهاج

ایران،  درویشی است که آرام می گردد. قرنهاست که می چرخد و خود را غنی میکند. هرچه از بیرون می آید را با آغوشی از مهر می پذیرد. پس از چرخش...

ادامه مطلب